Læring som kilde til empowerment
Publisert av Anette Hannestad den 27/09/2013

Ord gir mening, språk gir retning og kan gi kraft!
Nå om dagen er det tre ulike situasjoner som preger hverdagen min som bekrefter dette utsagnet.

Den nye presentasjonen som er laget om ISO 9001 revisjoner formidler begreper og uttrykk som kan gi deltagerne på åpningsmøtet økt kunnskap om mål og mening med kvalitetsrevisjoner. Undervisningsmateriellet om kvalitetsforbedring som jeg underviser om i kommuner denne høsten, tar for seg ord og begreper innen kvalitetsledelsefaget. Ja, korrekt – medarbeiderne uttrykker frustrasjon over et språk de ikke forstår den første dagen, men allerede andre dagen er ordene i bruk og gir mening knyttet til eget forbedringsarbeid i avdelingen. Morsomt!

For egen del sitter jeg selv på skolebenken dette året. Studiet i helserett ved Høgskolen i Lillehammer startet i forrige uke, og der er jeg student. Jus har et språk og et tankesett som tilnærmer seg stoffet på en annen måte enn jeg kjenner til fra helsetjenesten. “Normrasjonell” var det første ordet jeg lærte. Det ga assosiasjoner til eget arbeid resten av uka. For i helsetjenesten tenker vi jo hele tiden på det som er formålstjenlig! Senere de dagene møtte jeg på flere andre vanskelige ord. Som blant annet problemstillingen i gruppeoppgaven som krever svar på «om hensynet til rettferdighet og rettsikkerhet når en skal tolke helserettslige lover.» Kom med eksempler de som kjenner noe til dette temaet! Ja, ja – læring er arbeid! Det har nå vært min mening siden jeg lærte det av Ivar Bjørgen, professor i pedagogikk og far til “Ansvar for egen læring”-begrepet i Norge.

Det var deltagere i et av opplæringsprogrammene her for en tid tilbake som satte meg på tanken. De framhevet nettopp dette at under opplæringen i kvalitetsforbedring, hadde de lært noen nye ord og begreper. Det gjorde at de nå kunne snakke om eget arbeid på en annen og mer forståelig måte overfor andre. Om årsaker og løsninger på oppgaver som tidligere hadde vært vanskelig for dem å få forklart til andre. Det er jo flott – og det stemmer jo med tanken med bruken av verktøy i kvalitetsledelsefaget. Hensikten er nettopp å skape dialog om oppgaver som blir utført!

En empowermentprosess kan ha mange ulike uttrykk og retninger. En måte rett og slett, kan være å lære noen nye ord. Det er i tråd med Paulo Freire’s ånd, er det ikke? Hvordan det vil gå med min besvarelse er en annen sak. Jeg trenger i hvertfall først å åpne boka og begynne lese! Det er en tilstand som unektelig bærer preg av både et stykke arbeid, interesse og nysgjerrighet! Alle viktige drivkrefter for å ville og kunne lære!


post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289