Frigjør potensialet

Empowerment er en tilstand som kjennetegnes av at vi er engasjerte, interesserte, lærevillige, observante, kreative, selvstendige og løsningsorienterte.

Å mobilisere egen kraft er opp til den enkelte selv, men det er en tydelig sammenheng mellom graden av empowerment og tilrettelegging for dette.
At arbeidet med styrking av empowerment har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet skyldes nettopp at utøvere i helsetjenesten, som befinner seg i en tilstand av empowerment, yter helsetjenester av god kvalitet. Å styrke empowerment hos disse utøverne blir derfor ansett som en sentral strategi for å sikre god kvalitet på helsetjenester.

Empowerment blir av danskene Andersen, Brok og Mathiasen (2000) definert som

– å bli involvert i en bevisstgjørende prosess

– å lære seg en ferdighet

– å nå et mål

I studien ”Empowerment gjennom læring” blir det argumentert for at utøvere i helsetjenesten, som lærer å kontinuerlig kvalitetsforbedre egne arbeidsoppgaver, blir involvert i bevisstgjørende prosesser.

Grunntanken til AHA-kvalitet er derfor at alt kvalitetsforbedringsarbeid handler om læring. AHA-kvalitet har som målsetning å styrke utøverens kompetanse gjennom motivasjon, vilje og interesse til å lære enkle verktøy for kvalitetsforbedring av egne aktiviteter.

Gjennom opplæringsprogrammet ‹‹Kvalitetsforbedring gjennom empowerment›› formidler AHA-kvalitet kunnskap om bruk av konkrete verktøy for å frigjøre potensialet i den enkelte og i organisasjonen som helhet.

 

 

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289