Tjenester

AHA-Kvalitet AS tilbyr følgende tjenester til  kunder

1. Opplæringsprogram til kvalitetsgrupper med blir ledet av fagsykepleier/avdelingsleder. Opplæringsprogrammet er rettet mot medarbeidere som til daglig arbeider med de samme arbeidsprosessene. Dette er et program på til sammen tre opplæringsdager, som med to målingsintervaller strekker seg over en periode på ca 60dager. Programmet gir opplæring i bruk av verktøy til nytte i arbeidet med kontinuerlig forbedring jamfør forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fra 1.1.2017.
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250

2. “ISO helse – sikker overgang til ny ISO 9001:2015”

Workshops arrangeres for deltagere i helsetjenesten i samarbeid med Magnus Robberstad, Veritech.

Datoer for workshops er:
Del 1: tirsdag 29.august og onsdag 30.august 2017
Del 2: tirsdag 17.oktober og onsdag 18.oktober 2017

3. Rådgivning til kunder med behov for gjennomgang og nyorientering i forhold til krav til styring av eget kvalitetssystemet opp mot ny utgave ISO 9001:2015. Enten som en enkel gjennomgang i fellesskap eller som en GAP-analyse/statusanalyse avhengig av behovet til kunden.

4. Individuell opplæring til medarbeidere med ansvar for intern revisjon basert på ISO 19011:2011.
Dette innebærer blant annet å arbeide sammen om planlegging, gjennomføring og rapportering av en intern revisjon med en av virksomhetens medarbeider. Det stilles krav til kompetanse, når det gjelder gjennomføring av intern revisjonen. På denne måten sikrer vi både overføring av kunnskap, praktisk revisjonsmetodikk og erfaringsdeling samtidig med at revisjonen faktisk blir utført.

5. Veiledning og rådgivning i kvalitetsarbeid generelt til ledere, mellomledere, kvalitetsrådgivere og andre som trenger hjelp til å komme i gang med bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i virksomheten.

Pris avhenger av bestillingen.

Ta kontakt med Anette Hannestad, AHA-Kvalitet AS, for nærmere avtale.

mob 480 64 289

Lillehammer, 21.april 2017


 

 

post@ahakvalitet.no
tlf 480 64 289